Wersja mobilna witryny ProfessionalCare24

2017-05-30

OPIEKUN MIESIĄCA - regulamin

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu „OPIEKUN MIESIĄCA” (zwanym dalej „Konkurs”) jest  firma Professional Care sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, ul. Graniczna 9/1b, wpisana do rejestru przedsiębiorców  przez sąd rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000618403, NIP 9562317534, REGON 364458381 (zwanym dalej „Organizator”).
 2. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, a także prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Wszelkie zapytania odnośnie regulaminu należy kierować pod adres e-mail biuro@professionalcare24.pl
 3. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora www.professionalcare24.pl oraz na oficjalnym profilu społecznościowym Facebook www.facebook.com/professionalcare24/?ref=bookmarks. Na podanych stornach zostanie umieszczone ogłoszenie o Konkursie oraz informacje o zwycięzcy Konkursu.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs ma na celu promocję firmy Professional Care sp. z o.o.
 5. Sponsorem nagród jest wyłącznie Organizator Konkursu.
 6. Nadzór nad Konkursem i kwestią reklamacji sprawuje Dyrektor ds. administracyjnych.
 7. Konkurs rozpoczyna się od 31.05.2017 i będzie trwał przez 12 miesięcy.
 • 2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. W Konkursie biorą udział wszystkie osoby, które w danym miesiącu pozostawały w stanie zatrudnienia w charakterze opiekuna osób starszych (zwane dalej „uczestnikami konkursu”) w firmie Professional Care sp. z o.o.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie można zrezygnować poprzez oświadczenie przesłane drogą mailową pod adres: biuro@professionalcare24.pl
 1. Każdy pracownik Działu Rekrutacji co miesiąc, do 20 dnia każdego miesiąca, będzie typował po 3 kandydatury. Spośród wyłonionych kandydatur OPIEKUNEM MIESIĄCA zostanie osoba, która została najlepiej oceniona. Kryteria przy wyborze to: zaangażowanie w pracę, pochwały od rodziny, u której świadczy się pracę, staż zatrudnienia, współpraca z firmą, elastyczność.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi każdy pracownik Działu Rekrutacji, a nadzór oraz wszelkie spory rozstrzyga Dyrektor ds. administracyjnych.
 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzeniu Konkursu.
 4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Konkursu.
 5. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na publikację informacji, w jaki sposób nawiązał współpracę z Professional Care, oraz co ceni najbardziej w swojej pracy. Informacje te zostaną udostępnione na stronie internetowej Organizatora professionalcare24.pl oraz na oficjalnym profilu społecznościowym Facebook www.facebook.com/professionalcare24/?ref=bookmarks z podaniem imienia, pierwszej litery nazwiska zwycięzcy Konkursu, a także nazwy miejscowości, w której zamieszkuje.

 

 • 3. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU ORAZ NAGRODY
 1. Nagrodą w Konkursie jest voucher w wysokości 400 zł oraz dyplom.
 2. Zwycięzca Konkursu może otrzymać tylko jeden voucher i dyplom.
 3. Zwycięzca Konkursu z przedstawionej przez Organizatora listy punktów handlowych wybiera jeden punkt handlowy, w którym chce zrealizować voucher w wysokości 400 zł. Organizator zastrzega, że nie ma możliwości podziału wartości jednego vouchera na kilka.
 4. Zwycięzca Konkursu nie może wskazać innej osoby do otrzymania nagrody.
 5. Informacja o wygraniu Konkursu będzie przekazana Zwycięzcy telefonicznie. Voucher wraz z dyplomem zostanie przesłany drogą pocztową na podany przez Zwycięzcę adres. Organizator ponosi koszt przesłania nagrody.
 6. Zwycięzca Konkursu będzie ogłaszany ostatniego dnia roboczego danego miesiąca. Poprzez ogłoszenie rozumie się opublikowanie na stronie internetowej Organizatora www.professionalcare24.pl oraz na oficjalnym profilu społecznościowym Facebook www.facebook.com/professionalcare24/?ref=bookmarks imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowości, którą zamieszkuje Zwycięzca Konkursu.
 7. Pracownik Miesiąca wskazuje jeden z punktów handlowych, w których chce zrealizować voucher w wysokości 400 zł, tj.:
 • Orsay
 • H&M
 • Reserved
 • Mohito
 • Rossmann
 • Douglass
 • Sephora
 • 4. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Uczestnicy Konkursu mają prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie, wysyłając oświadczenie na adres biuro@professionalcare24.pl.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 • 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Zwycięzca Konkursu wskaże błędny adres, na jaki ma zostać wysłana nagroda.

 

 • 6. REKLAMACJE
 1. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje należy przesyłać na adres biuro@professionalcare24.pl.
 2. Zastrzeżenia i reklamacje powinny szczegółowo opisywać problem i być opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi osoby zgłaszającej, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę.
 3. Reklamacje i zastrzeżenia będą rozpatrywane w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia.
 4. Organizator poinformuje osobę zgłaszającą zastrzeżenia i reklamacje o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia.

 

 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu, tj. 12 miesięcy.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.professionalcare24.pl oraz na oficjalnym profilu społecznościowym Facebook www.facebook.com/professionalcare24/?ref=bookmarks.

REKRUTACJA 24/7

534 934 134

APLIKUJ TERAZ

* pola wymagane
Nie znasz języka a masz
doświadczenie?
zobacz kursy języka niemieckiego
Znasz język Niemiecki a nie masz
doświadczenia?
zobacz kursy dla opiekunek