Wersja mobilna witryny ProfessionalCare24

2017-05-30

OPIEKUN MIESIĄCA - regulamin

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu „OPIEKUN MIESIĄCA” (zwanym dalej „Konkurs”) jest  firma Professional Care sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, ul. Graniczna 9/1b, wpisana do rejestru przedsiębiorców  przez sąd rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000618403, NIP 9562317534, REGON 364458381 (zwanym dalej „Organizator”).
 2. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, a także prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Wszelkie zapytania odnośnie regulaminu należy kierować pod adres e-mail biuro@professionalcare24.pl
 3. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora www.professionalcare24.pl oraz na oficjalnym profilu społecznościowym Facebook www.facebook.com/professionalcare24/?ref=bookmarks. Na podanych stornach zostanie umieszczone ogłoszenie o Konkursie oraz informacje o zwycięzcy Konkursu.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs ma na celu promocję firmy Professional Care sp. z o.o.
 5. Sponsorem nagród jest wyłącznie Organizator Konkursu.
 6. Nadzór nad Konkursem i kwestią reklamacji sprawuje Dyrektor ds. administracyjnych.
 7. Konkurs rozpoczyna się od 31.05.2017 i będzie trwał przez 12 miesięcy.
 • 2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. W Konkursie biorą udział wszystkie osoby, które w danym miesiącu pozostawały w stanie zatrudnienia w charakterze opiekuna osób starszych (zwane dalej „uczestnikami konkursu”) w firmie Professional Care sp. z o.o.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie można zrezygnować poprzez oświadczenie przesłane drogą mailową pod adres: biuro@professionalcare24.pl
 1. Każdy pracownik Działu Rekrutacji co miesiąc, do 20 dnia każdego miesiąca, będzie typował po 3 kandydatury. Spośród wyłonionych kandydatur OPIEKUNEM MIESIĄCA zostanie osoba, która została najlepiej oceniona. Kryteria przy wyborze to: zaangażowanie w pracę, pochwały od rodziny, u której świadczy się pracę, staż zatrudnienia, współpraca z firmą, elastyczność.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi każdy pracownik Działu Rekrutacji, a nadzór oraz wszelkie spory rozstrzyga Dyrektor ds. administracyjnych.
 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzeniu Konkursu.
 4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Konkursu.
 5. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na publikację informacji, w jaki sposób nawiązał współpracę z Professional Care, oraz co ceni najbardziej w swojej pracy. Informacje te zostaną udostępnione na stronie internetowej Organizatora professionalcare24.pl oraz na oficjalnym profilu społecznościowym Facebook www.facebook.com/professionalcare24/?ref=bookmarks z podaniem imienia, pierwszej litery nazwiska zwycięzcy Konkursu, a także nazwy miejscowości, w której zamieszkuje.

 

 • 3. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU ORAZ NAGRODY
 1. Nagrodą w Konkursie jest voucher w wysokości 400 zł oraz dyplom.
 2. Zwycięzca Konkursu może otrzymać tylko jeden voucher i dyplom.
 3. Zwycięzca Konkursu z przedstawionej przez Organizatora listy punktów handlowych wybiera jeden punkt handlowy, w którym chce zrealizować voucher w wysokości 400 zł. Organizator zastrzega, że nie ma możliwości podziału wartości jednego vouchera na kilka.
 4. Zwycięzca Konkursu nie może wskazać innej osoby do otrzymania nagrody.
 5. Informacja o wygraniu Konkursu będzie przekazana Zwycięzcy telefonicznie. Voucher wraz z dyplomem zostanie przesłany drogą pocztową na podany przez Zwycięzcę adres. Organizator ponosi koszt przesłania nagrody.
 6. Zwycięzca Konkursu będzie ogłaszany ostatniego dnia roboczego danego miesiąca. Poprzez ogłoszenie rozumie się opublikowanie na stronie internetowej Organizatora www.professionalcare24.pl oraz na oficjalnym profilu społecznościowym Facebook www.facebook.com/professionalcare24/?ref=bookmarks imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowości, którą zamieszkuje Zwycięzca Konkursu.
 7. Pracownik Miesiąca wskazuje jeden z punktów handlowych, w których chce zrealizować voucher w wysokości 400 zł, tj.:
 • Orsay
 • H&M
 • Reserved
 • Mohito
 • Rossmann
 • Douglass
 • Sephora
 • 4. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Uczestnicy Konkursu mają prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie, wysyłając oświadczenie na adres biuro@professionalcare24.pl.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 • 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Zwycięzca Konkursu wskaże błędny adres, na jaki ma zostać wysłana nagroda.

 

 • 6. REKLAMACJE
 1. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje należy przesyłać na adres biuro@professionalcare24.pl.
 2. Zastrzeżenia i reklamacje powinny szczegółowo opisywać problem i być opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi osoby zgłaszającej, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę.
 3. Reklamacje i zastrzeżenia będą rozpatrywane w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia.
 4. Organizator poinformuje osobę zgłaszającą zastrzeżenia i reklamacje o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia.

 

 • 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia i obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu, tj. 12 miesięcy.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.professionalcare24.pl oraz na oficjalnym profilu społecznościowym Facebook www.facebook.com/professionalcare24/?ref=bookmarks.

REKRUTACJA 24/7

534 934 134

APLIKUJ TERAZ

Przed zaznaczeniem jakiejkolwiek zgody zapoznaj z informacjami podanymi tutaj - pokaż tekst pouczenia.

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez spółki Professional Care 24 sp. z o.o. sp.k., Professional Care 24 sp. z o.o., Professional Care sp. z o.o., Professional Home Care 24 sp. z o.o. moich danych osobowych podanych przeze mnie do celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez wymienione spółki przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących). ...rozwiń

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz danych podanych w przesłanej wiadomości przez Współadministratorów Danych Osobowych: Professional Care 24 w celach przysłania informacji o charakterze marketingowym, pochodzących od Współadministratorów Danych Osobowych, zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204) przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących). ...rozwiń

Pozostałe dane niezbędne do stworzenia profilu kandydata pobierzemy podczas rozmowy telefonicznej

* pola wymagane
Nie znasz języka a masz
doświadczenie?
zobacz kursy języka niemieckiego
Znasz język Niemiecki a nie masz
doświadczenia?
zobacz kursy dla opiekunek

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).


ZWROTY, KTÓRE SĄ DLA CIEBIE WAŻNE:

 • Współadministratorzy – zwani w dalszej części informacji Professional Care 24, czyli spółki wchodzące w skład grupy podmiotów zajmujących się rekrutacją i zatrudnianiem zleceniobiorców i pozyskiwaniem Klientów i Podopiecznych wspólnie ustalające cele i sposoby przetwarzania danych osobowych tj.
  1. Professional Care sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (kod 87-100) ul. Graniczna 9/1B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Torunia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000618403, NIP 956-231-75-34, REGON 364458381,
  2. Professional Care sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Toruniu (kod 87-100) ul. Graniczna 9/1B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Torunia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000520777, NIP 956-230-81-04, REGON 341610929,
  3. Professional Care 24 sp. z o.o. siedzibą w Toruniu (kod 87-100) ul. Graniczna 9/1B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Torunia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000625361, NIP 956-231-78-82, REGON 364431608,
  4. Professional Home Care 24 sp. z o.o. siedzibą w Toruniu (kod 87-100) ul. Graniczna 9/1B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Torunia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000735063, NIP 956-233-60-23, REGON 380432512.
 • Klient – osoba fizyczna, która zgłasza się w celu wyszukania dla Podopiecznego podmiotu świadczącego usługi opieki i pomocy w gospodarstwie domowym;
 • Podopieczny – osoba fizyczna wymagająca wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu na rzecz, której są lub miałyby być świadczone usługi opieki i pomocy w gospodarstwie domowym.
 • Kontrahent – podmiot, z którym Spółka lub Współadministratorzy zawarli odrębne umowy i z którym współpracują w celu realizacji kontraktów z Klientami lub Podopiecznymi lub na rzecz którego świadczą usługi.

WSPÓŁADMINISTRATORZY I DANE KONTAKTOWE:

Twoimi danymi osobowymi administrują ww. współadministratorzy którzy prowadzą działalność zmierzającą do pozyskania współpracowników, tworzenia baz kandydatów, pozyskiwania klientów, strona: www.professionalcare24.pl. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adresy siedziby Współadministratorów, przez podaną stronę internetową, a także poprzez kontakt z inspektorem danych osobowych. Możesz skontaktować́ się̨ z inspektorem Współadministratorów ds. ochrony danych osobowych pisząc na adres pocztowy: ul. Graniczna 9/1B, 87-100 Toruń lub adres elektroniczny: rodo@professionalcare24.pl. Możesz też skorzystać́ z numeru telefonu: 56 471 41 04


PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I CELE PRZETWARZANIA:

Obecnie w naszej bazie posiadasz status KANDYDATA, któremu możemy zaoferować współpracę (ofertę pracy) polegającą na świadczeniu usług opieki domowej oraz pomocy w gospodarstwie domowym oraz świadczenia usług marketingowo rekrutacyjnych (infomacyjno-rekrutacyjnych).


Twoje dane osobowe w czasie posiadania przez Ciebie statusu kandydata przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, której udzieliłeś nam dobrowolnie. Mogłeś wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji lub w celach marketingowych. Pamiętaj, że masz prawo do ich wycofania w każdym momencie. Aby wycofać zgodę możesz skontaktować się z nami na adresy podane powyżej (można tego dokonać zarówno w formie pisemnej, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej). Byłoby ułatwieniem dla nas gdybyś w tytule e-maila napisał „WYCOFANIE ZGODY” choć nie jest to obowiązkowe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Prosimy abyś w informacji o wycofaniu zgody wskazał, czy cofasz wszystkie zgody czy tylko niektóre z nich. Jeżeli nie podasz nam tej informacji, a nie uda nam się z Tobą skontaktować przyjmiemy, że cofasz wszystkie udzielone zgody.


Jeżeli wyraziłeś zgodę na kontakt w celach marketingowych przetwarzamy tylko i wyłącznie dane umożliwiające nam kontakt z Tobą (imię, nazwisko, telefon, e-mail).


Jeżeli natomiast wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji na Twoim koncie kandydata przetwarzamy dane osobowe, które są nam niezbędne, aby zaproponować Tobie współpracę, a także w zakresie usług opieki i pomocy w gospodarstwie domowym wybrać osobę, na rzecz której mógłbyś/abyś świadczyć usługi opieki (Podopiecznego). Są to następujące dane osobowe:


 • dotyczące Twojego imienia, nazwiska, miejscu zamieszkania, numeru telefonu, poczty elektronicznej – dane te wykorzystywane są do kontaktu z Tobą i przedkładania Tobie ofert świadczenia usług dla nas;
 • obywatelstwo – informacja ta pozwala nam określić, czy mamy dodatkowe obowiązki prawne związane z Twoim zatrudnieniem oraz czy możemy legalnie oddelegować Ciebie do świadczenia usług za granicą;
 • data urodzenia, waga, wzrost – informacje te pozwalają nam zaproponować Tobie ofertę świadczenia usług u Podopiecznego z zachowaniem bezpieczeństwa zarówno Twojego, jak i osoby Podopiecznej (proponując ofertę objęcia opieki nad Podopiecznym dopasowujemy Podopiecznego pod kątem Twoich możliwości dlatego, że usługi opieki mogą wiązać się z wysiłkiem fizycznym);
 • informacja o tym, czy jesteś osobą palącą czy niepalącą – jest to dla nas istotna informacja z uwagi na fakt, że w okresach wykonywania usług w Niemczech będziesz zamieszkiwać z Podopiecznym. Z jednej strony pozwala nam ona zapewnić Tobie optymalne warunki przebywania w miejscu świadczenia usług, a z drugiej nie narazić na jakiekolwiek szkody Podopiecznego.
 • doświadczenie zawodowe, preferencje do świadczenia usług, wykształcenie, posiadanie prawa jazdy, opis Twojej osoby – są to szeroko rozumiane informacje o Twoim doświadczeniu które pozwalają nam dopasować odpowiedniego Podopiecznego do Twoich umiejętności i preferencji oraz dotychczasowego doświadczenia.


Bez względu na uzyskaną zgodę Twoje dane osobowe możemy przetwarzać:

 • w celu wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa np. obowiązków statystycznych lub sprawozdawczych, kontroli uprawnionych urzędów [art 6 ust. 1 lit. c) RODO]
 • gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora np. w celu dochodzenia roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

KOMU MOŻEMY POWIERZYĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą na zasadzie powierzenia przekazywane innym podmiotom, w szczególności Kontrahentom, Klientom i Podopiecznym np. w celu realizacji znalezienia Podopiecznego. W przypadku takiego powierzenia dane przekazywane są na podstawie odrębnej umowy o powierzenie danych osobowych zawartej pomiędzy Współadministratorami, a Kontrahentem, Klientem lub Podopiecznym. Jednocześnie informujemy, że treść tych danych zostanie zminimalizowana, a w przypadkach, gdy jest możliwe zanonimizowana (nie przekazujemy Podopiecznemu np. informacji o Twojej wadze czy Twoim wzroście pozostawiając je wyłącznie na potrzeby dopasowania miejsca świadczenia usług do Twoich możliwości tak aby spełnić prany wymóg zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków świadczenia usług). Na zasadzie powierzenia danych osobowych Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom powiązanym ze Spółką kapitałowo lub osobowo o ile istnieje do tego podstawa prawna.


Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez odrębnej zgody.


JAKIE MASZ PRAWA?

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda również prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W każdym przypadku zarówno, jeżeli chodzi o dane przetwarzane na mocy RODO, jak i Twojej zgody masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania się ze Współadministratorami celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.


JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności przez Współadministratorów a w przypadku wycofania zgody do momentu złożenia oświadczenia w tym przedmiocie, z zastrzeżeniem, że zaprzestanie przetwarzania danych nastąpi wyłącznie w zakresie, w jakim nastąpiło wycofanie zgody (tj. w zakresie poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych – (rekrutacja lub marketing usług) i że nie istnieje inna podstawa do przetwarzania Twoich danych osobowych.


Jeżeli dane osobowe będziemy przetwarzać w celach wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub gdy przemawia za tym prawnie uzasadniony interes Administratora dane osobowe przetwarzamy odpowiednio do momentu ustania tych obowiązków lub wygaśnięcia roszczeń.


WSPÓŁADMINISTRATORZY PROFESSIONAL CARE 24


UWAGA: Jeżeli jakiekolwiek informacje zawarte w niniejszym dokumencie

są dla Ciebie niejasne pozostajemy do Twojej dyspozycji

pod numerem telefonu: 56 471 41 04 e-mail: rodo@professionalcare24.pl